פיקוד העורף
מערכת פיקוד העורף לאישור בקשות להיתרי בנייה

הנחיית ענף מרכזת בתחום מוסדות בריאות

 

הנחיית ענף מרכזת למוסדות בריאות