פיקוד העורף
מערכת פיקוד העורף לאישור בקשות להיתרי בנייה

דוח תקינות למקלט לצורך קבלת פטור

דוח תקינות למקלט לצורך קבלת פטור