פיקוד העורף
מערכת פיקוד העורף לאישור בקשות להיתרי בנייה

טופס בקשה לפטור מיגון - כללי

טופס בקשה לפטור מיגון - כללי