פיקוד העורף
מערכת פיקוד העורף לאישור בקשות להיתרי בנייה

נוהל הגשת בקשה לפטור

נוהל הגשת בקשה לפטור