פיקוד העורף
מערכת פיקוד העורף לאישור בקשות להיתרי בנייה

נוהל להגשת ערר בגין החלטת רשות מוסמכת (הג"א)

 

ראה קובץ מצורף