פיקוד העורף
מערכת פיקוד העורף לאישור בקשות להיתרי בנייה

דוח תקינות למרחב מוגן לצורך קבלת פטור

דוח תקינות למרחב מוגן לצורך קבלת פטור