פיקוד העורף
מערכת פיקוד העורף לאישור בקשות להיתרי בנייה

מערכת פיקוד העורף

לאישור בקשות להיתר בנייה

כניסה למערכת למשתמש קיים

אינך רשום למערכת?

שלום רב! אנחנו מאוד שמחים לקבל אתכם למערכת...

מערכת רישוי מהנדסים

לקהל הרחב שלום רב,


לשאלות מקצועיות יש לעיין בנוהל אופן עריכת נספח מיגון והגשתו  
https://www.oref-rishuy.org.il/SIP_STORAGE/FILES/0/1210.pdf
או לפנות למהנדס הגזרתי. לפרטים נוספים ודרכי תקשורת https://www.oref.org.il/12495-15898-he/Pakar.aspx